γράφω


γράφω
пишу

Ancient Greek-Russian simple. 2014.